Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Πώς να ξεκινήσετε ένα κοινοτικό κήπο .


Οι κοι­νο­τι­κοί κήποι είναι ένας παλιός θεσμός σε πολ­λές πόλεις του κόσμου. Αν και στη χώρα μας είχαν μέχρι τώρα αγνοη­θεί, η οικο­νο­μική κρίση στην οποία...βου­λιά­ζουμε όλο και βαθύ­τερα αρχί­ζει να κάνει ελκυ­στική μια τέτοια λύση σε πολ­λούς Έλλη­νες που αντι­με­τω­πί­ζουν ή θα αντι­με­τω­πί­σουν σε λίγο επι­σι­τι­στικά προβλήματα.

Τί είναι ο κοι­νο­τι­κός κήπος;
Είναι ένας λαχα­νό­κη­πος σε μια ανοι­χτή έκταση της πόλης, συνή­θως σε ένα άδειο οικό­πεδο, που τον καλ­λιερ­γεί από κοι­νού μια ομάδα ανθρώ­πων με σκοπό την παρα­γωγή φρέ­σκων λαχα­νι­κών για δική τους χρήση ή δια­νομή σε φίλους, συγ­γε­νείς και έχο­ντες ανά­γκη. Κάθε συμ­με­τέ­χων κηπου­ρός καλ­λιερ­γεί ένα μικρό κηπο­τε­μά­χιο ή δύο. Συνή­θως τα κηπο­τε­μά­χια ενός κοι­νο­τι­κού κήπου έχουν εμβα­δόν 10–30 τετρα­γω­νικά μέτρα.
Ποιός ο σκο­πός του κοι­νο­τι­κού κήπου;
Ο σκο­πός ενός κοι­νο­τι­κού κήπου δεν είναι η εμπο­ρική εκμε­τάλ­λευση της γης και της εργα­σίας, αλλά η παρα­γωγή συμπλη­ρω­μα­τι­κών τρο­φί­μων για το σπίτι και η καλ­λιέρ­γεια του πνεύ­μα­τος συνερ­γα­σίας σε μια γει­το­νιά – πράγ­ματα που όσο περνά ο και­ρός αρχί­ζουν να απο­κτούν κρί­σιμη σημα­σία για όλους μας. Παλαιό­τερα, για πολ­λούς ήταν η άσκηση ενός δημιουρ­γι­κού χόμπυ, αλλά υπό τις παρού­σες οικο­νο­μι­κές συν­θή­κες ένας κοι­νο­τι­κός κήπος παίρ­νει μάλ­λον τον χαρα­κτήρα επεί­γου­σας ανά­γκης παρά ψυχαγωγίας.
Γιατί κοι­νο­τι­κός (δηλαδή ομα­δι­κός) κήπος;

Μέσα στις αστι­κές συν­θή­κες ζωής είναι μάλ­λον αδύ­νατο να δημιουρ­γή­σεις μόνος σου ένα λαχα­νό­κηπο αν δεν έχεις δικό σου χώρο για καλ­λιέρ­γεια. Αν δια­μέ­νει κανείς σε μονο­κα­τοι­κία με αρκετό χώρο γύρω, τότε σίγουρα μπο­ρεί να δημιουρ­γή­σει ένα λαχα­νό­κηπο στην αυλή, στη βερά­ντα, ακόμα και στην ταρά­τσα. Η συντρι­πτική πλειο­ψη­φία όμως των κατοί­κων των μεγα­λου­πό­λεων δια­μέ­νει σε δια­με­ρί­σματα πολυ­κα­τοι­κιών, οπότε μόνο μέσα από μια ομα­δική προ­σπά­θεια μπο­ρεί να έχει πρό­σβαση σε καλ­λιερ­γή­σιμη γη. Από την άλλη πλευρά, με την ομα­δική καλ­λιέρ­γεια τα έξοδα μοι­ρά­ζο­νται, όπως μοι­ρά­ζε­ται και η καλ­λιερ­γη­τική τεχνο­γνω­σία – πράγμα κρί­σιμο για πολ­λούς κατοί­κους πόλεων, ιδίως τους πρω­τά­ρη­δες κηπουρούς.
Η λύση
Πάρτε την πρω­το­βου­λία να ξεκι­νή­σετε εσείς ένα κοι­νο­τικό κήπο. Θα συνερ­γα­σθείτε με τους γεί­το­νές σας και άλλα μέλη της κοι­νό­τη­τάς σας για να καλ­λιερ­γείτε θρε­πτικά και υγιεινά λαχα­νικά και φρούτα που θα ξέρετε ότι προ­έρ­χο­νται από αξιό­πι­στη πηγή. Θα μπο­ρείτε να εφο­διά­ζετε το σπίτι σας με την πλού­σια σοδειά σας, καθώς επί­σης φίλους και συγ­γε­νείς και μέσω φιλαν­θρω­πι­κών οργα­νώ­σεων ανθρώ­πους που η κρίση τους έφερε στο σημείο να πεινάνε.
Πόσος χρό­νος χρειάζεται
Λίγες ώρες για να συμ­με­τά­σχετε σε ένα υπάρ­χο­ντα κήπο. Αρκε­τές μέρες για να ξεκι­νή­σετε ένα και­νούρ­γιο κήπο. Το ξεκί­νημα ενός κοι­νο­τι­κού κήπου παίρ­νει χρόνο. Πρέ­πει να γίνουν πολ­λές συνεν­νο­ή­σεις, να βρε­θεί ο χώρος, να συμ­φω­νη­θούν πράγ­ματα, να οργα­νω­θεί η ομάδα των αρχι­κών κηπου­ρών κ.ά. Πρέ­πει όμως να θυμά­στε ότι το τελικό απο­τέ­λε­σμα δικαιώ­νει την προσπάθεια!
5 σπου­δαίοι λόγοι για να ξεκι­νή­σετε ένα κήπο


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου